กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.26 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณต่อครูดนตรีและบำเพ็ญกุศลอุทิศ แด่ครูดนตรีที่ล่วงลับไปแล้ว นับเป็นการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม อันเป็นประโยชน์แก่ตน และสังคม

ในการนี้ ทรงดนตรี ร่วมกับ วงดนตรีชมรมดนตรีไทยฯ ในเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์

จากนั้น พระราชทานของที่ระลึก แก่ครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครู และครูผู้สอนของชมรมดนตรีไทย ในปีการศึกษา 2565 มีนิสิตเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรม จำนวน 98 คน ชมรมได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

โดยปี 2564 ได้ร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม เพื่อแนะนําชมรมในรูปแบบออนไลน์, ร่วมแสดงในงานสยามานุสสติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และปีการศึกษา 2565 ได้ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเก่า และสมาชิกใหม่ของชมรมฯ และกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการจุฬาอารีและไทยอารี โดยจัดทําคลิปเสียง ประกอบเพลงไทย 12 เรื่อง

สำหรับเผยแพร่ เสริมสร้างความรู้ และให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในชุมชนทั้งสี่ภาค ผ่านหอกระจายข่าวของชุมชน รวมทั้ง ร่วมกิจกรรมบริการสังคม บรรเลงดนตรีกับพี่เก่าของชมรมในงานต่าง ๆ