คุณ แ ม่ เล่าถึง “เอส กันตพงศ์” ก่อนจะหมดสติ

คุณ แ ม่ เล่าถึง “เอส กันตพงศ์” ก่อนจะหมดสติ

จากกรณีพระเอกดัง “เอส กันตพงศ์ บำรุงรักษ์” เกิ ด อาการวูบและหมดสติระหว่าง อ อ ก งานอีเวนต์ ขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพ ย า บาลและอยู่ในห้องผู้ป่ ว ยวิก ฤ ต

ล่าสุด คุณแ ม่ของเอส คือ อชิรญาณ์ ศรีโสม , คริสติน่า ภรรย า , เอ ศุภัยชัย ผู้จัดการส่วนตัว และ นพ. อชิรวินทร์ จิรกมลชัยสิริ แพทย์ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ สถาบันโ ร ค หั วใจ ร.พ บำรุงราษฎร์

ได้แถลงถึงอาการของ เอส กันตพงศ์ โดยคุณแ ม่ อชิรญาณ์ เล่าย้อนไปวันที่ 9 พ.ค.2566 อาการก่อนที่เอส กันตพงศ์จะหม ด ส ติ

“คือเหมือนกระวนกระวายขยับเสื้อตล อ ด เหมือนเริ่มจะมีอาการหน้ามื ด ก่อนหมดสติเอียงตัวไปทางพิธีกรชายท่านหนึ่ง ไม่ได้ล้มลงกับพื้นเขาช่วยรับไว้

แล้วที่โชคดีคือมีคุณห ม ออยู่นั่นด้วย ก็ได้ช่วยปั๊ ม หั ว ใจอยู่สักพักใหญ่ เห็นคุณ หม อ บอกว่าตอนเอสหมดสติไป น่าจะหยุดหายใจเลย ก็ปั๊มหัวใจกันไปเรื่อยๆจนถึงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลตำรวจ

ปั๊มขึ้นมาได้ 2 นาที แล้วก็หยุดไปอีก แล้วก็ปั๊มขึ้นมาได้สักพักหนึ่ง จนดูว่าอาการน่าจะเข้าที่ หลังจากนั้นก็มีการปฐมพ ย า บาล จนคิดว่าน่าจะเคลื่อนย้ า ยมาที่โรงพย า บาลบำรุงราษฏร์ได้ เราก็พามาวันที่ 11 พ.ค.”

นพ. อชิรวินทร์ เล่าว่า “นับตั้งแต่ย้ า ยมาโรงพย า บ าลเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ทีมแพทย์สถาบันโรคหัวใจและทีมแพทย์เฉพาะทาง

จากการวินิฉัยโดยละเอียด สาเหตุที่เป็นไปได้คือ ภ า วะ กล้ ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉีย บ พลัน ในกรณีของ เอส กันตพงศ์ เป็นขั้นรุ นแ รง การเต้นของหัวใจผิดจังหวะขั้นรุนแรง

ทำให้หัวใจหยุดเต้นไป ณ ตอนนั้นเอส กันตพงศ์ ถูกใส่เครื่องพยุงชีพ แล้วก็เครื่องช่วยหายใจ ตอนส่งมาผู้ป่ ว ยอยู่ในภาวะวิกฤตอย่ า งมาก แต่หลังจากที่ได้วินิจฉัยที่เป็นไปได้มากที่สุด

แล้วเริ่มการรั ก ษ าคือให้ย า มีการตอบสนองที่ดีขึ้น ตั้งแต่เริ่มรัก ษ าผู้ป่วยค่อยๆ ลดใช้เครื่องช่วยหายใจและเครื่องพยุงชีพได้ การทำงานหัวใจกลับมาใกล้เคียงปกติ

แต่ต้องอยู่ใสนความใกล้ชิดของแ พ ทย์ ณ ตอนนี้วันนี้การทำงานของไตฟื้นกลับมาได้อ ย่ า งเป็นที่น่าพอใจ มีการหยุดฟ อ ก เลื อ ดไปแล้ว สามารถกลับมาปัสสาวะได้เอง ซึ่งอาการในอนาคตยังตอบไม่ได้

ขึ้นอยู่กันการฟื้นตัวของคนไข้ ณ วันนี้ ตื่นและมีภาวะรับรู้ สามารถสื่อสารง่ายๆได้ แนวทางการรักษาหลักก็คือการกายภาพบำบัดฟื้นฟูเพื่อฟื้นฟูอวัยวะต่างๆ

รวมถึงฟังก์ชั่นทั้งหมดที่มีปั ญ ห าช่วงที่หัวใจหยุดเต้นไปเป็นหลัก ระยะเวลาฟื้นฟูร่างกายขึ้นอยู่กับตัวคนไข้เอง เป็นปัจจัยที่เราสามารถให้คำตอบแบบเจาะจงไม่ได้

ช่วงที่วิ ก ฤ ตเราดูกันเป็นนาทีหรือเป็นชั่ วโมง ณ ตอนนี้เราอาจจะสบายใจมากขึ้นประเมินเป็นวันต่อวันว่าผลคนไข้จะดีขึ้นแบบไหน”